HighlightsIt-anvendelseBaggrundNyhedsbrevKontakt
  Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verant- woordelijkheid voor deze mededeling ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

  Highlights

  ICTeacher-Conference:
  “ICT goes to school”

  Konferencen “ICTeacher goes to school” fandt sted den 22. oktober 2010 på Wiener Urania. Der var over 70 nationale og internationale deltagere, og konferencen var arrangeret afdie Berater® i samarbejde med den østrigske computerassociation. Konferencen var den afsluttende del af ICTeacher-projektet. I løbet af konferencen diskuterede deltagerne ICTeacher-projektets resultater, erfaringer og produkter samt andre initiativer relateret til skole, undervisning og ikt. Efter inspirerende oplæg og præsentationer om formiddagen og den første del af eftermiddagen blev deltagerne delt i tre workshops med emnerne ”Ikt i skolen - eksempler, barrierer og visioner”. Her fik deltagerne muligheden for at dele og reflektere over deres hands-on-erfaringer fra skolehverdagen.
  Pauserne blev udnyttet godt til networking og til erfaringsudveksling.
  De vigtigste dele af konferencen blev offentliggjort på YouTube.
  Følgende forelæsninger kan ses på YouTube:

  Alle konferencedeltagere gav positiv tilbagemelding.

  5. ICTeacher projektmøde

  Det 5. og sidste projektmøde fandt sted I Wien 21.-22. oktober 2010.
  Første mødedag startede med en fin præsentation af projektet for omkring 50 deltagere i de østrigske læreres konference: “eLearning Didaktik Fachtagung” på TGM-skolen i Wiens 20. distrikt. Publikum stillede adskillige spørgsmål og der blev livlig diskussion. Efter præsentationen involverede projektpartnerne sig i interessante og givtige diskussioner og kontaktinformationer blev udvekslet mhp. yderligere networking.
  Brochurer og flyers blev uddelt til alle 300+ deltagere i konferencen (lærere, skoleledelse, undervisere og andre interessenter i undervisningsverdenen). Om eftermiddagen mødtes partnerne på dieBerater®s kontor i Wiens første distrikt.
  Partnerne diskuterede de udestående opgaver og fastsatte deadlines for færdiggørelsen af projektet. Koordinatoren informerede om den nødvendige information ift. den endelige rapport.
  Den resterende del af eftermiddagen blev brugt på forberedelse af den næste dags konference: ”ICT goes to school”, og partnerne diskuterede konferencens program samt konsortiets præsentation af projektet på konferencen.
  Den næste dag deltog partnerne i ICTEacherkonfernecen: ”ICT goes to school”.

  4. ICTeacher projektmøde

  Det fjerde ICTeacher-møde fandt sted i Århus den 13.-16. juni 2010.
  Et vigtigt fokuspunkt for dette møde var review af pilotfasen i de forskellige lande. Projektpartnerne diskuterede pilotevalueringen og konklusionerne fra den eksterne evalueringsrapport samt de modifikationer af ICTeacherkurset, som disse evalueringer nødvendiggjorde. På baggrund af disse frugtbare diskussioner i og om arbejdet, blev de nødvendige skridt taget og opgaverne fordelt blandt partnerne. 
  Andre væsentligt punkter på Århusdagsordenen var forberedelse af udbredelseskonferencen i Wien i oktober 2010 og planerne for den frotsatte implementering og brug af ICTeacher-kursuskonceptet efter projektperiodens udløb.

  Pilottest ICTeacher

  ICTeacher-pilotafprøvningen fandt sted I alle partnerlandene mellem 8. februar og 15. april. Indgangstesten, en diagnostisk test, ICTeacher-basiskurset blev afprøvet, og ICTeacher-kursets 5 moduler blev afprøvet i samtlige lande.
  Evalueringen af pilotafprøvningen af kurset er under forberedelse og afsluttes medio august.
  Den endelige evalueringsrapport vil således snart være tilgængelig for download her på webstedet.

  3. ICTeacher project meeting

  Det tredje ICTeacher-møde fandt sted den 3.-4. december i Sopron (Ungarn). Mødets hovedformål  var planlægning af pilotafprøvningen, som skulle finde sted i alle partnerlande i februar, marts og april 2010. Arbejdsfordelingen for færdiggørelsen af ICTeacher-kursusmodulerne og startkompetencetesten samt selve kurset blev aftalt. Partnerne diskuterede også de sidste detaljer vedrørende den tekniske implementering.
  Vores kollega fra Sopron Universitet sørgede for en yderst behagelig arbejdsatmosfære og gav os mulighed for at nyde den fine, lokale mad. Tak!

   

  ICTeacher pâ EDEN-konferencen i Gdansk, Polen

  ICTeacher-projektet blev i juni præsenteret for et stort publikum på den årlige EDEN-konference i Gdansk, Polen. Der var en ”poster presentation”, og oplægget resulterede i adskillige berigende diskussioner med eksperter inden for e-læring og fjernundervisning. Det var væsentligt for projektet at få respons og se, at vi er på rette vej med det, vi gør.
  Plakaten, som dannede udgangspunkt for præsentationen, kan downloades [HER].

  2. ICTeacher projektmode

  Det andet ICTeacher projektmøde fandt sted den 22.-25. april 2009 i Santiago de Compostela i Spanien. Mødets formål var at udvikle grundkonceptet for ICTeacher-kurset. Efter intensive workshops og diskussioner lykkedes det endelig at udforme et udkast til koncept. Møderne var lange og af og til udmattende, men vores kolleger fra USC og CESGA tog på bedste vis hånd om vores velbefindende med ægte spansk gæstfrihed. Mødet blev en succes for projektets fremdrift.

  ICTeacher forskningsrapport

  I løbet af projektets først halvdel er der blevet foretaget kvantitative og kvalitative undersøgelser i alle partnerlande.  Resultaterne fra disse undersøgelser er blevet samlet i en ICTeacher forskningsrapport, som har givet konsortiet overblik over såvel brugen af IKT i europæiske skoler som over europæiske læreres behov.
  VI vil gerne takke alle dem, som har deltaget i den webbaserede spørgeskemaundersøgelse eller de kvalitative interviews. Data fra ovenstående har sat os i stand til i nogen udstrækning at basere vores uddannelsestilbud på læreres konkrete behov.

  Kick Off Meeting

  Wien (06.11.-09.11.2008)